FUNDACJA

Oczekujemy już tylko na wpis do KRS.

STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA KOSZULEK PIŁKARSKICH”

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA KOSZULEK PIŁKARSKICH” zwana dalej Fundacją,
została ustanowiona przez Macieja Nowak aktem notarialnym repertorium A numer 4922/2021
i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491
ze zm.) oraz niniejszego Statutu (dalej Statut) poprzez organy w nim ustanowione.

Preambuła

Fundacja została utworzona z inicjatywy Macieja Nowak, aby realizować cel społecznie
i gospodarczo użyteczny w postaci upowszechniania uprawiania sportu, podnoszenia sprawności
fizycznej dzieci i młodzieży oraz propagowania odzieży sportowej poprzez:


A. promowanie uprawiania sportu w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach
oraz szkołach średnich,
B. współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym
celami Fundacji,
C. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży osiągających
szczególne wyniki sportowe,
D. wspieranie i organizacja imprez sportowych, w których udział biorą dzieci i młodzież,
E. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Statut został ustanowiony przez Fundatora.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Zdzieszowice.
4. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
5. Fundacja może tworzyć oddziały, biura, przedstawicielstwa lub inne placówki, w tym inne
Fundacje w kraju i za granicą. Przystępować do spółek krajowych i zagranicznych, fundacji,
stowarzyszeń oraz uczestniczy ć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach
organizacyjno-prawnych.
6. Fundacja może ustanowić medale honorowe, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.
7. Fundacja ma prawo używania znaku graficznego Fundacji oraz posługiwania się pieczęcią
z nazwą Fundacji. 8. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

§ 2

Cele i zakres działania fundacji

1. Głównymi celami Fundacji jest:
A. promowanie uprawiania sportu w przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach oraz szkołach średnich,
B. współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji,
C. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży
osiągających szczególne wyniki sportowe,
D. wspieranie i organizacja imprez sportowych, w których udział biorą dzieci i
młodzież,
E. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej,
F. rozpowszechnianie, propagowanie, upowszechnianie, krzewienie edukacji sportowej,
promowanie, dokumentowanie i finansowanie wszelkiej działalności w zakresie
kultury fizycznej, tradycji, dziedzictwa historycznego i kulturowego, w kraju i za
granicą,
G. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz zwiększanie integracji
społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
H.tworzenie warunków dla rozwijania talentów i realizacji nowatorskich rozwiązań
oraz promocję i wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności, a
także wykorzystywania tych wartości na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
I. zwiększanie integracji społeczności w obszarach aktywności turystycznej,
kulturalnej, sportowej i oświatowej oraz propagowanie aktywności kulturowej,
sportowej i zasad zdrowego trybu życia oraz wspieranie różnorodnych form
rozwoju kultury, kultury fizycznej, edukacji i turystyki,
J. kształtowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami wspierającymi wielowymiarowy
rozwój lokalny i regionalny, w tym w zakresie współpracy kulturalnej, gospodarczej,
społecznej, turystycznej, edukacyjnej i sportowej na poziomie lokalnym,
regionalnym, krajowym, europejskim i światowym.
2. Wyżej wymienione cele są realizowane na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, w tym
dzieci i młodzieży, dorosłych aktywnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na wsi i w
mieście, seniorów i osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych, mniejszości
narodowych i etnicznych oraz grup społecznie zagrożonych. 3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
A. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, informacyjnej, edukacyjnej,
internetowej, marketingowej, promocyjnej, medialnej, organizacyjnej oraz
podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję regionu, w tym współpraca ze
środkami masowego przekazu i realizowanie innych form promocji i reklamy,
B. inicjowanie, wspieranie i organizowanie krajowych i międzynarodowych projektów
kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, gospodarczych i sportowych
adresowanych do rożnych grup wiekowych oraz innych przedsięwzięć związanych z
osiąganiem celów Fundacji,
C. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym z organami
władzy publicznej, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz
podmiotami gospodarczymi w zakresie objętym celami Fundacji,
D. budowanie i wzmacnianie koalicji pomiędzy partnerami społecznymi (administracja
publiczna, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy, społeczeństwo) w
zakresie objętym celami Fundacji,
E. tworzenie nowatorskich podejść do badania procesów rozwoju lokalnego,
regionalnego, kapitału ludzkiego i zagadnień rozwoju społecznego, sportowego,
edukacyjnego i gospodarczego,
F. realizację kampanii społecznych, informacyjno-edukacyjnych i programów
rozwojowych oraz poszukiwanie, gromadzenie oraz dokumentowanie i
opracowywanie informacji w zakresie objętym celami Fundacji,
G. organizowanie prelekcji, wykładów, paneli dyskusyjnych, zjazdów, sesji naukowych,
konferencji problemowych, seminariów, sympozjów, warsztatów, kursów, szkoleń,
kongresów, kół, zespołów zainteresowań, targów, obozów, imprez promocyjnych i
innych wydarzeń specjalnych, jak również̇ innych form działalności edukacyjnej i
oświatowej w zakresie objętym celami Fundacji,
H. organizowanie, dofinansowanie i promowanie różnorodnych form rozwoju kultury
fizycznej i turystyki, w tym zlotów, zawodów sportowych, zajęć rekreacyjnych,
wymian, wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz podejmowanie i
wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych,
I. prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej, coachingowej, marketingowej i
public relations dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw, organizacji
pozarządowych i podmiotów administracji publicznej,
J. występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji rządowych,
samorządowych i pozarządowych w zakresie działalności statutowej, K. inicjowanie, wspieranie i realizację programów stypendialnych oraz finansowanie
nagród osobom fizycznym i prawnym w zakresie objętym celami Fundacji,
L. dofinansowywanie imprez charytatywnych i działalność charytatywna, zwłaszcza
poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów osobom
fizycznym i prawnym w zakresie objętym celami Fundacji,
M.realizację projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym ze
środków krajowych i Unii Europejskiej,
N. prowadzenie innych niezbędnych działań służących do realizacji celów statutowych.
4. Zmiana celów fundacji może nastąpić na mocy decyzji Fundatora.

§ 3

Rodzaje działalności Fundacji

1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatn ą w zakresie wszystkich sposobów
realizacji celów określonych w § 2 ust. 2.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów
prawnych, zbieżną z celami Fundacji.
3. Fundacja może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszaj ących
organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

§ 4

Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji wynoszący 1000 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych).
2. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.
3. Środki na realizację i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:

A. darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów, grantów, nagród lub innego rodzaju
przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i
zagraniczne osoby fizyczne i prawne; przychodów z odpłatnej działalności
statutowej;
B. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;
C. zbiorek i imprez publicznych;
D. aukcji organizowanych przez Fundację na jej rzecz;
E. oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania
papierów wartościowych;
F. nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację,
G. majątku własnego Fundacji;
H.pożyczek krajowych i zagranicznych;
I. wszelkich innych dochodów (w ramach obowiązującego prawa).

6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
7. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
8. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wol ą ofiarodawcy
sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
9. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych
lub zagranicznych.
10. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań
w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki, kurateli (zwanych dalej: osobami bliskimi).
11. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków organu Fundacji
ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które są ustalone
w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją.

§ 5

Organy Fundacji

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 6

Zarząd Fundacji – postanowienia ogólne

1. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem), tj. Prezes, Wiceprezesi Zarządu i Członkowie
Zarządu, jest organem zarządczym Fundacji – kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją
na zewnątrz.
2. Zarząd liczy od 2 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora na 3 letnią kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu może pełnić również Fundator.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z dniem:

A. odwołania przez Fundatora z własnej inicjatywy, B. rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Fundacji;
C. działania na szkodę Fundacji;
D. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
E. śmierci członka Zarządu,
F. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,
G. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 7

Zarząd Fundacji – funkcjonowanie

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania
czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie uchwały.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:

A. z własnej inicjatywy,
B. na wniosek innego członka Zarządu,
C. na wniosek pozostałych organów Fundacji lub Fundatora.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji lub
Fundator – z głosem doradczym.
5. Zasady zwoływania Posiedzeń Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu.

§ 8

Zarząd Fundacji – kompetencje i zasady obrad

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

A. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
B. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania i rocznych budżetów,
a także programów realizacji celów Fundacji,
C. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i stanu majątku
Fundacji oraz przedkładanie ich odpowiednim organom Fundacji,
D. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
E. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
F. powoływanie oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek terenowych
Fundacji,
G. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji lub innych
przysporzeń majątkowych.

2. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem Pracy Zarządu.
3. Każdy członek zarządu ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego
członków, w tym Prezesa.
5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§ 9

Zarząd Fundacji – pozostałe postanowienia

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków
Fundacji.
5. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji
i trwałość majątku Fundacji.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes działający samodzielnie. Rozporządzenie
prawami lub zaciąganie zobowiązań powyżej 50 000 złotych wymaga podjęcia uchwały.

§ 10

Łączenie Fundacji

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez strony.
2. Połączenie może nastąpić poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Rada w porozumieniu z Fundatorem.
4. W wyniku połączenia nie mogą ulec zmianie cele Fundacji.
5. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich
czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd, po uprzednim ich
przedstawieniu i uzyskaniu akceptacji Rady i Fundatora.

§ 11

Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w formie uchwały w porozumieniu
z Fundatorem.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu albo osoba/osoby wskazane przez
Fundatora. 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone do
celów Fundacji (2 § Statutu). Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek wskazuje
Fundator.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji, zaś Fundacja nie ponosi
odpowiedzialności za zobowiązania Fundatora.
2. Zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy dotyczące fundacji
prywatnoprawnych.
4. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.